Vi utvikler og tar vare på
dine finansielle aktiva.

HVEM ER VI?

Cenzia Forvaltning er et partnereiet og uavhengig forvaltningsselskap for privatpersoner, familieselskaper og stiftelser.

Utgangspunktet vårt er alltid den enkelte kundes behov og mål, og vår porteføljeforvaltning bygger på grundig analyse, god risikoforståelse og nærhet til investeringene.

Våre kunder verdsetter spesielt å jobbe med et mindre team av erfarne forvaltere hvor personlig kontakt og oppfølging, pålitelighet og fokus på verdibevaring kombineres med gode resultater over tid.

«Truth is ever to be found in simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things»

Isaac Newton

VÅR HOVEDLEVERANSE

God risikojustert avkastning skapes gjennom disiplinert forvaltning.

Vi forsøker i alle ledd å unngå unødvendig kompleksitet da dette bidrar til økt risiko og sjeldent noe bedre resultater.
Gjennom en god forståelse av våre kunders ønsker, behov og risikotoleranse bestemmer vi sammen en riktig porteføljestrategi. I dette inngår blant annet (i) hvilke aktivaklasser, (ii) fordeling mellom aktivaklasser, (iii) vurdering av historiske investeringer, (iv) likviditetsbehov og (v) kompleksitet.

Valg av gode forvaltere og kontinuerlig oppfølging av disse er helt sentralt i vårt arbeid. Vi finner mange av disse i vårt hjemmemarked, men velger også ledende forvaltere gjennom et bredt nettverk i utlandet. Uansett hvor disse sitter vil vi møte dem ansikt til ansikt på jevnlig basis. Jo lenger hjemmefra vi går, jo mer forsiktig er vi i å påta oss unødig forvalterrisiko. Etablerte miljø med lang historikk foretrekkes. Vi benytter forskjellige forvaltningsstrategier (f.eks. passiv eller aktiv aksjeforvaltning), men søker hele tiden beste betingelser fra våre forvaltere. Eventuelle forvalterrabatter tilbakeføres til våre kunder uavkortet.

Vi har stor respekt for det å gjøre kortsiktige vurderinger av markedsforhold, men forsøker å redusere porteføljens risiko når prisingen er høy basert på forskjellige måltall. Likeledes passer vi på alltid å ha likviditet tilgjengelig for å benytte oss av de mulighetene som oppstår i kjølevannet av markedskorreksjoner. Like fullt er god diversifisering på tvers av aktivaklasser vårt beste våpen til å beskytte vår kunders verdier gjennom perioder med turbulens samtidig som vi beholder muligheten til være med i perioder med markedsoppgang.

For mer informasjon om vår forvaltning les gjerne våre kvartalsvise Markedsrapporter under «Aktuelt».

KVALITET – VEKST – SIKKERHET

CENZIAS ORGANISASJON

Cenzias partnere har lang erfaring fra norske og utenlandske markeder, både som investorer, tilretteleggere og transaksjons- og investeringsrådgivere.

Ansatte

Andreas Stang

Managing Partner

Andreas var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette ledet han en avdeling for kapitalforvaltning og investeringsrådgivning hos Credit Suisse i London i 8 år.

Andreas var tidligere 15 år i en ledende stilling hos Treschow Fritzøe i Larvik med blant annet ansvar for finansielle investeringer.
Andreas er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Gøteborg , har en MIM fra Thunderbird School of Global Management samt Advanced Management Studies fra The Wharton School.

Nicolai Andresen

Partner

Nicolai var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette var han Partner i Ardent Advisors i London, et uavhengig corporate finance / M&A rådgivningsselskap med fokus på telekom-, media- og teknologisektoren.

Nicolai har også jobbet fire år med transaksjonsrådgivning i corporate finance avdelingen hos Credit Suisse i London.
Nicolai har en bachelor i økonomi og international relations fra Tufts University, Boston

Thomas Oma

Partner, Investeringsdirektør

Thomas ble ansatt i Cenzia i november 2017. Før dette var han finansanalytiker i 6 år hos SpareBank 1 Forsikring hvor han jobbet med investeringsanalyse og porteføljeforvaltning for selskapets investeringsporteføljer.

Thomas er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og autorisert finansanalytiker etter å ha gjennomført Autorisert Finansanalytikerstudium fra NHH / NFF.

Nina Fagermoen

Oppgjør- og rapporteringsansvarlig

Nina kom til Cenzia som oppgjørsansvarlig i september 2016. Før dette var hun 25 år i Eksportfinans med ansvar for en låneportefølje til norske kommuner, olje- og gassrelatert

virksomhet samt shipping. Før dette var Nina i Kredittkassen og Bergen Bank.

Nina har sin utdannelse fra Bankakademiet.

Fredrik Holter

Compliance Officer

Fredrik tiltrådte som Compliance Officer i Cenzia i august 2013, en stilling han også har i to verdipapirforetak i Ness, Risan & Partners-gruppen. Fredrik har 17 års erfaring fra DnB NOR Markets,

bl.a som leder av online aksjehandel. Han har også vært tre år som rådgiver i KPMG innenfor Financial Risk Management hvor han hadde ansvar for kunder innen finansbransjen.Fredrik har en MBA fra NHH. Han er siviløkonom fra University of Massachusetts og har studiene AFA og Fordypning i Porteføljeforvaltning fra NHH.

Elin Berntsen

Administrasjon / Regnskap

Elin har vært ansvarlig for administrasjon og regnskap i Cenzia siden oppstart i 2008. Tidligere arbeidsgivere omfatter blant annet Tandem Regnskap AS, NOS Clearing ASA og Ullevål Universitetssykehus.

Elin er utdannet diplomøkonom ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) og har 25 års erfaring innen regnskap, økonomi og administrasjon.

Styret

Christian Ness

Styreleder

Managing Partner og grunnlegger, Ness, Risan & Partners

Grace Reksten Skaugen

Styremedlem

Andre styreverv:
Investor AB, styremedlem
Lundin Petroleum AB, styremedlem
Orkla ASA, styremedlem
Norsk Institutt for Styremedlemmer, styrets leder

Erik G. Braathen

Styremedlem

Daglig leder og eier, Ojada AS
Andre styreverv:
Fly Leasing Ltd., styremedlem

Protector Forsikring ASA, styremedlem

Jon Hindar

Styremedlem

Andre styreverv:
Argentum, styrets leder
Foreningen til Ski-Idrettens Fremme (Skiforeningen), styrets leder

COMPLIANCE, KUNDEAVTALER, KONSESJON M.V.

Cenzia AS er som verdipapirforetak underlagt en rekke lover og forskrifter og øvrige reguleringer. Vi er også forpliktet til å informere deg som kunde om dette lovverket. Som kunde vil det også være til stor nytte å ha kjennskap til sentrale deler av lovverket som omhandler verdipapirhandel og verdipapir– forvaltning.

I november 2007 ble EU-direktivet “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) innført i EØS-området, og i Norge ble direktivet innført gjennom endring i Verdipapirhandellov og -forskrift. Direktivets formål er blant annet å bedre investorbeskyttelsen, forbedre effektiviteten i markedene, redusere handels- og oppgjørskostnader, samt å etablere ett marked i Europa for finansielle tjenester på tvers av landegrensene.

Regelverket har vært gjennom flere revisjoner siden 2007.  I 2018 ble verdipapirforetak som yter aktiv forvaltning og investeringsrådgivning pålagt å definere seg enten som uavhengige eller som ikke-uavhengige foretak. Cenzia har valgt å oppfylle kriteriene myndighetene stiller for å kunne være et uavhengig verdipapirforetak.

Alle kunder av Cenzia må undertegne en kundeavtale før vi kan yte investeringstjenester til kunden. Kundeavtalen blir individuelt utformet i forhold til det mandatet vi blir enige om, men på denne siden finner du et relevant utvalg av de formelle dokumenter som ledsager en slik kundeavtale.

Regelverket inneholder blant annet krav om følgende:

Innhenting av informasjon om våre kunder
Det stilles formelle krav til vår kunnskap om den enkelte kunde før vi kan tilby våre tjenester. Avhengig av klassifisering og hvilke investeringstjenester som ytes, må vi innhente informasjon om erfaring og kunnskap, finansielle forhold og situasjon, investeringsformål og risikoprofil.

Krav om informasjon til våre kunder
Verdipapirforetak er pålagt å informere kunder om en rekke forhold. Dette inkluderer alminnelige forretningsvilkår, informasjon om kundeklassifisering, retningslinjer for beste resultat (ordreutførelse) og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. Denne dokumentasjonen følger lenger ned på siden. Videre inneholder kundeavtalen og vedlegg nærmere beskrivelser av hvilket utvalg av finansielle instrumenter som Cenzia vurderer, og hvilke rutiner og instrukser vi følger, for å kunne oppfylle kriteriene for ytelse av uavhengige investeringstjenester.

Klassifisering
Verdipapirforetak er pålagt å klassifisere alle sine kunder som ikke-profesjonelle, profesjonelle eller kvalifiserte motparter, etter nærmere bestemte kriterier. Grad av investorbeskyttelse med blant annet krav til informasjon og rådgivning varierer med grad av profesjonalitet.

Anti-Hvitvasking
Som konsesjonsbelagt verdipapirforetak er Cenzia også underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (Hvitvaskingsloven). Det innebærer blant annet at vi ved kundeetablering er pålagt å identifisere og verifisere kunden. Dette gjør vi gjennom å innhente formell selskapsinformasjon (juridiske enheter), fremvisning og/eller verifisering av legitimasjon (fysiske personer/ disponenter). Videre skal reelle rettighetshavere og midlenes opprinnelse verifiseres.

Dokumentasjon iht MiFID/Verdipapirhandelloven:

Dokument iht Personopplysningsloven/GDPR

Personvernerklæring

Konsesjon
Cenzia AS har konsesjon fra Finanstilsynet med tillatelse til å yte investeringstjenestene som nevnt i Verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd. Cenzias konsesjoner er nr.:

  • 1 – mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter
  • 4 – aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt
  • 5 – investeringsrådgivning

I tillegg innehar Cenzia konsesjon for tilknyttede tjenester (tilleggstjenester) som nevnt i Verdipapirhandelloven § 2-1 annet ledd nr. 1 og 3.

Kapitalkrav og opplysningsplikt

I henhold til kapitalkravsforskriften § 45 m.fl er verdipapirforetak pliktige til å offentliggjøre informasjon om ansvarlig kapital, minimumskrav, styring og kontroll av risiko mv. Slik offentliggjøring er også benevnt “Pilar III-rapportering”.

Selskapets rapporter for 2018 ligger her.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

KONTAKT- OG BESØKSINFORMASJON

BESØKSADRESSE:
Cenzia AS
8 etg.
Haakon VII’s gate 1
N-0161 Oslo

POSTADRESSE:
Cenzia AS
Postboks 1358, Vika
N-0113 Oslo

FORETAKSNR.:
992 156 120